RODO - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe uczestników Projektu oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, w tym adresy e-mailowe, które są zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy przesyłany drogą online przez portal www.kontaktwleczeniu.pl lub faxem/pocztą w celu realizacji projektu Ministerstwa Zdrowia o nr NPZ.CO3_2017, Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego - szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną, zwanym dalej Projektem, finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), w ramach Działania 1.3. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w momencie gdy zapisałeś/-łaś się do udziału w Projekcie. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej lub zgłoszenia drogą e-mail lub portal www.kontaktwleczeniu.pl (od XI 2017 roku) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. dr.J.Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Z kim mogą się
Państwo kontaktować w celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych?
Napisz do Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@babinski.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Państwa dane są przetwarzane po to abyś mógł/mogła brać udział w Projekcie. Proces przetwarzania Państwa danych osobowych jest oparty na wyrażeniu Twojej zgody.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych, w tym adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Projekcie. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości udziału w Projekcie. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji Projektu. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:  dane osobowe wynikające z treści formularza zgłoszeniowego tzw. kwestionariusza osobowego (imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania, numer PESEL, wykształcenie, wykonywany zawód, nr prawa wykonywania zawodu, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail, nazwa i adres miejsca pracy, stanowisko pracy. Każdy z uczestników ma przypisany identyfikator użytkownika (ID).

Jak długo przechowujemy
Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu, aż nie zrezygnują Państwo z udziału w Projekcie oraz:
a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Ministerstwem Zdrowia umowy realizacji Projektu,
b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób uczestniczących w Projekcie, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Jakie mają
Państwo prawa w stosunku do Twoich danych?
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby narusza przepisy RODO.

Czy Państwa dane są przekazywane, udostępniane?
Państwa dane osobowe są wykorzystywae wyłącznie w celu realizacji Projektu. Nie będą ujawniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim ani też nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Dane osobowe uczestnika Projektu mogą jednak zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, w tym podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania prośby o anonimizację danych. Każdy pracownik / osoba współpracująca z Administratorem podana jako osoba kontaktowa w określonym celu będzie figurować w bazie Administratora do momentu:
a) powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z Realizatorem Projektu lub
b) Administrator zostanie zawiadomiony, że osoba współpracująca z Realizatorem Projektu nie będzie już osobą kontaktową w relacjach Administrator- uczestnik/osoba współpracująca.
c) poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora.

Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji Projektu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zespół Projektowy

KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści