Rekrutacja - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
REKRUTACJA
Od listopada 2017r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników w ramach realizacji projektu z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawowe kryterium rekrutacji uczestników:

1. Zatrudnienie na terenie województwa małopolskiego lub województwa podkarpackiego, z tym zastrzeżeniem, że uczestnikami szkoleń mogą być osoby które:
 • udzielają świadczeń zdrowotnych lub,
 • świadczą pracę w podmiocie leczniczym/aptece, bez względu na formę zatrudnienia lub,
 • świadczą pracę w areszcie śledczym lub,
 • świadczą pracę na rzecz Sądu Okręgowego / Rejonowego lub,
 • świadczą pracę w instytucjach pomocy społecznej (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, dom pomocy społecznej, MOPS, GOPS, MOPR, itp.), bez względu na formę zatrudnienia lub,
 • świadczą pracę w organizacjach pozarządowych, których jednym z celów działalności jest zakres ochrony zdrowia lub prowadzenie specjalistycznych centrów pomocy, bez względu na formę zatrudnienia lub,
 • świadczą pracę w uczelni wyższej na stanowisku wykładowca (z zakresu ochrony zdrowia) bez względu na formę zatrudnienia lub,
 • świadczą pracę w innych formach kształcenia ustawicznego, niż uczelnie wyższe na stanowisku nauczyciela w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub
 • są studentami UPJP II w Krakowie ze specjalnością praca socjalna z osobą chorującą psychiczni lub studentami psychologii ( 4 rok UJ Instytut Psychologii Stosowanej), lub
 • świadczą pracę jako funkcjonariusze w małopolskiej/ podkarpackiej Policji, lub
 • świadczą pracę w zakładach karnych, lub
 • świadczą pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie/ Powiatowych Urzędach Pracy woj. małopolskiego.
2. Wykonywanie zawodu medycznego lub niemedycznego (zgodnie z opisem grupy docelowej ) tj. lekarz, pielęgniarka/ pielęgniarz, farmaceuta, pracownik rejestracji/ sekretarka medyczna, technik farmacji, przełożona pielęgniarek, położna, ratownik medyczny, sanitariusz szpitalny, asystent stomatologiczny, technik elektroradiologii, kierownik techników elektroradiologii, pedagog, koordynator ds. pacjenta, młodszy konsultant (pracownik rejestracji/obsługi, konsultant telefoniczny, specjalista w dziale operacyjnym, specjalista ds. ruchu chorych, młodszy specjalista/specjalista ds. obsługi pacjenta, młodszy specjalista/specjalista ds. ruchu chorych, stażysta, asystent dyrektora, koordynator specjalistów ds. ruchu chorych, koordynator medycyny pracy, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii, logopeda, neurologopeda specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, specjalista integracji zawodowej, specjalista reintegracji zawodowej, instruktor zawodu, instruktor ds. kulturalno oświatowych, specjalista ds. rewalidacji, pomoc terapeuty zajęciowego, instruktor terapii, inspektor, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, asystent pracownika socjalnego, specjalista pracy socjalnej, pracownik środowiskowy, dietetyk - kierownik kuchni, opiekun medyczny, opiekun Domu Pomocy Społecznej/ Środowiskowego Domu Samopomocy, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej, kierowca - opiekun pokojowa/ pokojowy/ starsza pokojowa -opiekun, sanitariusz, główny specjalista/specjalista w dziale opieki terapeutycznej, specjalista doraźnej pomocy medycznej, interwent kryzysowy, konsultant, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, konsultant – pracownik rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną, pracownik działu pomocy doraźnej, doradca zawodowy/ trener zatrudnienia wspieranego, kapelan, kierownik jednostki sekcji/ komórki/ działu/ filii instytucji pomocy społecznej, główny księgowy instytucji pomocy społecznej, referent/ inspektor ds. świadczeń i obsługi finansowo - księgowej, inspektor, referent w OPS, pomoc administracyjna, pracownik administracyjny (w tym pionu księgowego) podmiotu leczniczego/ pomocy społecznej, kierownik podmiotu leczniczego, Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wykładowcy (z zakresu ochrony zdrowia) uczelni wyższych, nauczyciele w zawodzie terapeuta zajęciowy i nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (w innych formach kształcenia ustawicznego niż uczelnie wyższe), studenci UPJP II w Krakowie ze specjalnością praca socjalna z osobą chorującą psychicznie oraz studenci psychologii ( 4 rok UJ Instytut Psychologii Stosowanej), pracownicy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego/Rejonowego w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni tj.: specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, kuratorzy zawodowi, pracownicy biurowi – sekretarki sądowe, pracownicy Sądu Okręgowego w Rzeszowie tj.: sędziowie rodzinni, kuratorzy zawodowi, psychologowie, pracownicy biurowi- obsługi sekretariatu/Biura Obsługi Interesanta,  pracownicy Sądu Rejonowego w Miechowie tj.: sędziowie, pracownicy biurowi – obsługi sekretariatu/Biura Obsługi Interesanta, protokolanci sądowi, funkcjonariusze małopolskiej i podkarpackiej Policji, funkcjonariusze służby więziennej Zakładu Karnego w Tarnowie tj.: funkcjonariusze działu ochrony (dowódcy zmian), funkcjonariusze służby zdrowia (pielęgniarze), funkcjonariusze działu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie), pracownicy Sądu Rejonowego w Wadowicach, tj. kuratorzy zawodowi/ aplikanci kuratorscy.
3. Posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego (w przypadku wykonywania zawodu - lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza, położnej oraz farmaceuty), zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w tym zakresie:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 9, poz. 108 z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu. Prosimy wybrać jedną z dróg przesłania zgłoszenia:

1)    on-line za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Projektu lub
2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu lub
3)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jolanta.wdowka@babinski.pl  lub  
4)    za pośrednictwem faxu nr 12 262-13-35.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Program Szkolenia jednodniowego

Program Szkolenia dwudniowego

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści