Artykuły - Kontakt w leczeniu

Przejdź do treści
ARTYKUŁY EDUKACYJNE
Polecamy książkę Komunikacja z pacjentem.
8.01.2018.

Polecamy Państwu pozycję książkową, której zawartość była bardzo pomocna przy przygotowaniu projektu szkoleniowego.
„Komunikacja z pacjentem” autorstwa prof. dr hab. n. o zdrowiu Marty Makary Studzińskiej, to praktyczny podręcznik, który powinien znaleźć się w biblioteczce każdej osoby. Motto książki to: Słuchaj, rozmawiaj, obserwuj.

„Komunikacja z pacjentem” to książka, która uczy:
- jak słuchać,
- jak rozmawiać,
- jak rozwiązywać konflikty,
- jak udzielać wsparcia,
czyli jak budować dobre relacje z pacjentem, rozumieć jego intencje i zachowania, a także jak pokonywać pojawiające się trudności i własne słabości. Komunikacja między lekarzem, a pacjentem to specyficzny rodzaj relacji społecznych, w której niewłaściwe postępowanie i brak zrozumienia może wręcz uniemożliwić realizację podstawowego celu medycyny – Primum non nocere.

Jednym z najtrudniejszych elementów pracy w zawodzie medycznym jest umiejętność komunikowania się z pacjentem. Tym trudniejszym, że jak do tej pory w zasadzie nie było w toku studiów medycznych przedmiotu, który kształtowałby i doskonalił te umiejętności. W prawidłowej (a więc satysfakcjonującej obie strony) interakcji profesjonalista – pacjent możemy napotkać liczne bariery, które bardzo szczegółowo i z dużą znajomością tematu opisuje Autorka. Wskazuje ona na werbalne i niewerbalne błędy, których należy unikać. Prezentowana publikacja powstała z uwagi na chęć ukazania właśnie tych specyficznych mechanizmów komunikacji w relacjach lekarz – pacjent. Książka jest bardzo praktyczna w odniesieniu do innych zawodów medycznych. Autorka prezentuje wiele przykładów z praktyki lekarskiej oraz przedstawia cenne rady umożliwiające skuteczną współpracę między pacjentem a profesjonalistą.

„Za szczególnie ważne uważam informacje dotyczące rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń oraz tych samych problemów u pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi schorzeniami, a także pokazanie sposobów identyfikacji problemów w komunikacji oraz przedstawienie strategii radzenia sobie z problemami, które tę komunikację istotnie zaburzają.”
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
(fragment recenzji)

Egzemplarz bezpłatny dla uczestników naszych szkoleń.
Relacje lekarz–pacjent
20.12.2017.

We współczesnej opiece zdrowotnej dąży się do wypracowania określonego modelu interakcji. Obecnie kontakty między lekarzem a chorym funkcjonują jako model autokratyczno-paternalistyczny – jest to model czysto formalny skupiający się na ustaleniu zadań i ich wykonaniu. Natomiast wypracowanie drugiego modelu – określanego jako model partnerski – ma w swoim założeniu być zorientowany na pacjenta. Na ustalenia indywidualnego procesu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjenta. W modelu tym lekarz ma szczególne miejsce i zadanie. Wyznaczony przez lekarza proces leczenia jest otwarty na sukcesywnie zgłaszane przez chorego potrzeby. W trakcie realizacji procesu leczenia na bieżąco analizowane są potrzeby pacjenta i podejmuje się trud wychodzenia im naprzeciw.

Umiejętność zawodowego komunikowania się lekarza z chorym człowiekiem jest istotą procesu leczenia. Istotne jest również umiejętne porozumiewanie się
z rodziną chorego, wprowadzenie jej członków w proces leczenia, pokazanie, jak ważna jest ich rola w czasie trwania choroby.

Kontakt lekarza z człowiekiem – jednostką, rodziną, grupą – to specyficzny stosunek społeczny mający na celu zaspokajanie znaczących dla życia i zdrowia potrzeb. Strony kontaktu oddziałują na siebie wzajemnie i realizują własne, specyficzne dla każdej
z osób, wartości oraz wartości wspólne. Dla prawidłowego przebiegu komunikacji między lekarzem a pacjentem istotne jest, aby wartości obydwu stron nie były ze sobą
w konflikcie.

Aby sprostać oczekiwaniom pacjentów i ich rodzin oraz zrealizować zadanie zawodowe, jakim jest kształtowanie terapeutycznych relacji z pacjentem, lekarz powinien:
 • charakteryzować się szczególnymi cechami osobowości,
 • humanistyczną postawą,
 • głębokim zainteresowaniem człowiekiem i troską o jego dobro,
 • poszanowaniem godności i praw człowieka, opartą na empatii i gotowością świadczenia opieki i pomocy;
 • mieć wiedzę o człowieku, zdrowiu, chorobie, rozwoju, czynnikach na nie wpływających (o środowisku biologicznym, społecznym, kierunkach socjoekonomicznych, kulturowych, relacjach międzyludzkich oraz sposobach komunikowania i pozyskiwania zaufania), a także umieć się nią posługiwać;
 • znać i rozumieć siebie;
 • znać swych podopiecznych i traktować ich indywidualnie, uwzględniając wszystkie rozpoznane czynniki mające wpływ na jego stan zdrowia i relacje ze światem;
 • dobierać formy i metody przekazu tak, by stał się dla odbiorcy jasny i czytelny;
 • odczytywać i interpretować otrzymane od pacjentów komunikaty;
 • przewidywać swoje zachowania na podstawie odebranych komunikatów;
 • tworzyć więzi z osobami (zespołami ludzi).
 
Dobry lekarz stara się zrozumieć wypowiedź zgodnie z intencją pacjenta, dopiero potem nadaje jej własną interpretację. Pomocne może być tu również myślenie: co ja jako lekarz oczekiwałabym od personelu medycznego gdy znajdę się w szpitalu/przychodni w roli chorego, a nie jest to przecież sytuacja niemożliwa !

Myśląc o komunikowaniu się z drugim człowiekiem, czyli po prostu o umiejętności rozmowy z ludźmi jesteśmy obarczeni doświadczeniami z własnego życia. Różne doświadczenia w kontaktach z innymi przenosimy na grunt prywatny, bądź zawodowy. Trudnym jest oderwanie własnych emocji od komunikowania się z obcymi ludźmi. To sztuka, której trzeba się uczyć nieustannie. Warto korzystać z organizowanych kursów, szkoleń... wymagać od siebie, nie tylko od pacjenta.
KONTAKT
Biuro Projektu:
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Rekrutacja:
Jolanta Wdówka
Infolinia Projektu: kom. 504-947-744
fax 12 262-13-35
jolanta.wdowka@babinski.pl
NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_ medycznego_oraz_niemedycznego  tj. lekarzy, pielęgniarek/ pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników rejestracji/sekretarek medycznych
Witryna używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. Nie prowadzimy działalności handlowej, ani reklamowej.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Program Szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Wróć do spisu treści